Κερδίστε εισιτήρια για την συναυλία των Coldplay

Κερδίστε εισιτήρια για την συναυλία των Coldplay

Διαγωνισμός συναυλίας coldplay στην Αθήνα

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

1. Ο παρόν διαγωνισμός (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διεξάγεται από το theotvnews (εφεξής η «theotvnews») και φιλοξενείται στη σελίδα του theotvnews, στο Instagram.

2. Διαγωνισμός / Δώρο Διαγωνισμού.
α. Η διάρκεια του Διαγωνισμού θα είναι από 26 Ιουνίου 2023 μέχρι 1 Ιουνίου 2024. Λίγες ημέρες πριν την συναυλία ως αναγράφονται πιο κάτω, ο theotvnews θα κάνει μία ανάρτηση στην διαδικτυακή σελίδα της στο Instagram. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα πρέπει πριν τη σχετική συναυλία να κάνετε (i) “follow” την σελίδα μου theotvnews στο Instagram, (ii) “Like” την ανάρτηση του διαγωνισμού και (iii) tag στα σχόλια ένα φίλο ή μία φίλη σας.

γ. Οι συμμετέχοντες μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί λίγες μέρες πριν την σχετική συναυλία.
δ. Η κλήρωση θα αναδείξει 3 (τρεις) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν 2 (δύο) εισιτήρια για την σχετική συναυλία («Δώρο»). Η κλήρωση θα αναδείξει επίσης και 2 (δύο) επιλαχόντες.
ε. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, αυστηρά προσωπικό και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα, ούτε να γίνει ανταλλαγή με άλλο δώρο ή προϊόν.

Κερδίστε εισιτήρια για την συναυλία των Coldplay

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
α. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα τα οποία διατηρούν λογαριασμό (account) στο Instagram το οποίο αντιστοιχεί σε προφίλ (profile) πραγματικού φυσικού προσώπου.
β. Οι εν λόγω χρήστες πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Δημοκρατίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ημερομηνία συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, και να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα συμμετοχής.
γ. Οποιοσδήποτε δικαιούται να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό και να λάβει το Δώρο, ανεξάρτητα του αν είναι αναγνώστης του theotvnews.
δ. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετάσχει μία (1) φορά στον διαγωνισμό (δηλαδή μπορεί να κάνει μόνο ένα (1) σχόλιο).

4. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων.
α. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
I. οι εργαζόμενοι στo theotvnews
II. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών,
III. οι εργαζόμενοι των αντιπροσώπων και/ή συνεργατών και/ή οποιωνδήποτε εξουσιοδοτημένων νομικών προσώπων που έχουν διορισθεί από τo theotvnews για την υλοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού και
IV. όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (Instagram), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτότητάς τους.
β. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης/αποδοχής του Δώρου.
γ. To theotvnews διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίπτει οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία υποβάλλεται με παράτυπο τρόπο και /ή η οποία συνδέεται με προσβλητικό περιεχόμενο, να απορρίπτει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους. Τυχόν δυσφημιστικά ή άσεμνα σχόλια, ή αναρτήσεις που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, δύνανται να διαγράφονται από το λογαριασμό του theotvnews, κατά την απόλυτη κρίση του.

5. Παραλαβή του Δώρου.
α. Ο νικητής θα ενημερωθεί από το theotvnews με σχετικό προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό του στο Instagram.
β. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη αποδοχής του Δώρου από τον νικητή εντός 24 (είκοσι τεσσάρων) ωρών από την πιο πάνω ενημέρωση, το Δώρο θα δοθεί στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα, ως αυτός έχει αναδειχθεί από τη σχετική κλήρωση.
γ. Το όνομα του/της νικητή/νικήτριας και/ή φωτογραφία αποδοχής του Δώρου θα αναρτηθεί στις σελίδες του theotvnews στο Instagram και στο Facebook, νοουμένου ότι έχει δώσει την συγκατάθεση του/της.
δ. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών κατά την ημερομηνία συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, και/ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να αποδεχτεί την ανάρτηση του όνομα του και/ή φωτογραφία αποδοχής του Δώρου, θα πρέπει να δοθεί αποδοχή από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα αυτού.

6. Ευθύνη.
Το theotvnews δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία, λάθος, παράλειψη ή ανακρίβεια στη διαβίβαση, λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο Instagram ή στη μη ορθή ή ελλιπή λειτουργία του Instagram, η οποία οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε ενέργειες τρίτων προσώπων.

7. Ενημέρωση για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.


α. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα παρέχονται στο theotvnews (εφεξής «τα Δεδομένα») θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.
β.O theotvnews θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των Δεδομένων και δεν θα τα κοινοποιεί σε οποιουσδήποτε τρίτους.
γ. Το όνομα του νικητή θα δημοσιεύεται μόνο κατόπιν παροχής της συγκατάθεσης του για το σκοπό αυτό.
δ. Σημειώνεται ότι τα Δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τον theotvnews για όσο καιρό είναι αναγκαίο για σκοπούς απονομής του Δώρου.
ε. Αν ο νικητής δεν επιθυμεί να παραλάβει το Δώρο, τα όποια Δεδομένα ενδεχομένως να δόθηκαν θα διαγράφονται.
στ. Σημειώνεται ότι ο νικητής διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των Δεδομένων του ή περιορισμού της επεξεργασίας που τον/την αφορά ή του δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία των Δεδομένων, συμφώνως του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών, Νόμου του 2018 (Ν.125(Ι)2018).

8. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

α. Ο theotvnews διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προωθητική δράση για το Διαγωνισμό ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων αυτού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
β. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

9. Ο Διαγωνισμός δεν προωθείται, ελέγχεται, τυγχάνει διαχείρισης ή σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με το Instagram.

Κερδίστε εισιτήρια για την συναυλία των Coldplay

Ακολούθησε το theotvnews στο Google News

ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2023 / Ελληνικά τραγούδια 2023

Aκολουθήστε μας στο Facebook, το Instagram, το TikTok και το YouTube